Onze school

Een reguliere vmbo voor bijzondere leerlingen

College St. Paul is een vmbo voor leerlingen die moeite hebben met leren, met concentreren, met zichzelf of met anderen. We zijn er voor leerlingen die op de een of andere manier moeten worden geholpen in hun ontwikkeling. 

Vrijwel alle leerlingen op College St. Paul hebben Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo) nodig. Door meer structuur, maatwerk, begeleiding en nóg wat meer geduld te bieden, kunnen we ook deze leerlingen een fijne schooltijd geven met vrienden, mooie verhalen en waardevolle ervaringen. En natuurlijk een vmbo-diploma waar ze trots op mogen zijn. Op College St. Paul is niet één leerling bijzonder, bij ons is iedere leerling bijzonder. Daarom zijn bij ons bijzondere leerlingen heel gewoon.

Missie en visie

Missie
Onze missie is de leerlingen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en hen te leren zich staande te houden in een wereld vol uitdagingen.

Visie
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, waarin kansen en uitdagingen geboden worden. Zelfs als er leerachterstanden zijn of als de ontwikkeling niet probleemloos verloopt. College St. Paul kiest bewust voor zo’n benadering. Wij willen dicht bij de leerlingen staan en hen uitdagen zich op een positieve manier te ontwikkelen.

Hoe wij werken

Een bijzondere aanpak
Het College St. Paul is een kleine, overzichtelijke school met ongeveer 300 vmbo-leerlingen. Wij helpen leerlingen om alles uit hun schooltijd te halen. Dat doen we door ze veel aandacht te geven, maatwerk te bieden en te werken in kleine groepen.

Kleine klassen
In een klas zitten maximaal 17 leerlingen, ingedeeld op hetzelfde niveau, van mavo tot basis met lwoo. Zo kunnen we leerlingen de aandacht en specialistische begeleiding geven die ze nodig hebben. Zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied.
We werken samen met docenten, begeleiders, ouders en natuurlijk de leerlingen zelf naar een vmbo-diploma toe, waarmee leerlingen kunnen doorstromen naar de havo of een mbo-opleiding.

Verder kijken dan cijfers
We kijken niet alleen maar naar cijfers. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen zich op sociaal gebied ontwikkelen. Daarom werken we samen met organisaties die actief zijn in de wijk, zoals verzorgingshuizen en culturele organisaties. Bovendien bieden we tijdens pauzes en na school allerlei activiteiten aan zoals knutselen, sporten en koken, waardoor uw kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Organisaties waar we mee samenwerken:

 • Cardia (verzorgingshuizen)
 • Stichting VÓÓR Welzijn
 • Wijkberaad Mariahoeve en Bezuidenhout
 • Stadsdeelkantoor
 • Basisscholen in de buurt
 • Winkeliersverenigingen
 • HTM
 • Culturele organisaties
 • Buurtbewoners
 • Buurthuis De Landen

Een veilige omgeving
Het College St. Paul is een kleine school. Ons team kent vrijwel alle leerlingen persoonlijk. We volgen een heldere structuur. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

De onder- en bovenbouw hebben hun eigen leerplein en voor zowel de onder- als bovenbouw zijn er leerlingbegeleiders aanwezig.

Alle leerlingen, met uitzondering van de vierdeklassers, blijven tijdens de pauzes op het schoolterrein. Leerlingen hebben nooit tussenuren. Dat alles draagt bij aan een veilige leeromgeving.
Alle leerlingen doen mee aan het programma Rots en Water. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het trainen van weerbaarheid en het voorkomen en aanpakken van pesten. Hierdoor vergroten we de onderlinge acceptatie en bewaken we de prettige en ontspannen sfeer op school.

Het schoolgebouw
College St. Paul is één van de scholen van Lucas Onderwijs, gevestigd in Mariahoeve. We zitten in een nieuw gebouw dat mooi aansluit bij onze manier van onderwijs geven. Het straalt warmte, rust en veiligheid uit. We doen er alles aan om een ontspannen en gezellige sfeer op school te creëren. Op de bovenste etage zijn twee gymzalen gevestigd. Naast het schoolgebouw is een ‘sportkooi’, waar leerlingen in de pauzes en na schooltijd kunnen sporten.

In het pand van onze school is ook het buurthuis ‘De Landen’ gevestigd. Als een leerling dat fijn vindt, kan hij of zij de pauzes in het buurthuis doorbrengen. We werken veel samen met het buurthuis. Onze leerlingen doen regelmatig kleine klusjes voor de mensen die er komen.

Begeleiding

Elke leerling verdient de juiste zorg en ondersteuning. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de school. Wij zorgen voor duidelijkheid en structuur. De klassen in de onderbouw hebben een eigen lokaal, zodat de leerlingen niet teveel van plek hoeven te wisselen. Doordat wij werken met weektaken worden de leerlingen steeds zelfstandiger. De begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van de leerling. Gedurende het schooljaar kan de begeleiding indien nodig worden bijgesteld.

Voor meer informatie over onze begeleiding bekijk de schoolgids of neem contact op met College St. Paul.

Veiligheid

College St. Paul heeft van de Gemeente Den Haag het certificaat Veilige School gekregen.
Wij zorgen voor veiligheid door onze kleinschaligheid, korte communicatielijnen en heldere structuur. Om ook in de omgeving van de school veiligheid te bewerkstelligen, werken wij intensief samen met organisaties zoals de politie, de winkeliersvereniging en de vervoersbedrijven.

Ook een prettige sfeer binnen de school en voldoende toezicht bevorderen de veiligheid. Om waardevolle spullen op te bergen kunnen de leerlingen een locker huren. Deze zijn eigendom van de school. De directie heeft het recht de lockers op ieder moment te controleren, al of niet in het bijzijn van de huurder. De politie houdt enkele keren per jaar een preventieve lockercontrole.

Vertrouwenspersoon

Soms wil je als leerling iets bespreken wat erg gevoelig ligt. Denk bijvoorbeeld aan pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, of racisme. Speciaal voor dit soort moeilijke vraagstukken heeft College St. Paul vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersoon is de heer A. van der Kraan. Ze zijn bereikbaar via school op 070-7002300.

De vertrouwenspersonen van Lucas Onderwijs (waar onze school onder valt) zijn de heer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is mevrouw mr. M.A. Kors. U kunt mevrouw Kors bereiken op telefoonnummer 070-300 11 66 of via de mail: [email protected].

Ons team

Een betrokken team
Op College St. Paul zijn we betrokken bij onze leerlingen, we hebben oprechte interesse en aandacht voor wat hen bezig houdt. Naast de docenten zitten er ook leerlingbegeleiders en een schoolpsycholoog in het team. Elke klas heeft z’n eigen mentor en die is weer de vertrouwenspersoon van elke leerling.

Het team heeft onderling veel contact. We houden elkaar op de hoogte over de ontwikkeling van een leerling. Als er iets aan de hand is, wordt elk betrokken teamlid snel bijgepraat.

Leer ons team kennen en lees hun verhalen.

Van moeilijkheden naar mogelijkheden
Elke dag zien en ervaren wij de moeilijkheden waar onze leerlingen tegenaan lopen. Maar we zien ook de mogelijkheden. We helpen leerlingen die mogelijkheden te ontdekken en optimaal te benutten. Doordat we leren hoe ze beter met een achterstand, emoties, andere leerlingen en moeilijke situaties om kunnen gaan, ontdekken leerlingen dat ze veel meer kunnen dan ze zelf dachten. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen, voelen ze zich beter en gaat het leren opeens veel makkelijker.

Aandacht en geduld
Omdat we een kleine school zijn met een betrokken team, kunnen we op College St. Paul leerlingen meer structuur, begeleiding en meer aandacht bieden dan op een gewone vmbo. Bij ons zijn bijzondere leerlingen heel gewoon: ieder kind is bijzonder. Dus als er één vmbo is dat leerlingen met een lwoo-behoefte een waardevolle tijd kan bieden, is het wel het College St. Paul.

Maatwerk
Op College St. Paul zijn de klassen klein. Daardoor kunnen we maatwerk bieden. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen werken op hun eigen computer waarop ze opdrachten op hun eigen niveau maken. Ze hoeven dus niet te wachten op klasgenoten, of andersom. Daarnaast bieden we ook veel hulp buiten de reguliere lessen om, bijvoorbeeld door remedial teaching en groepslessen. Zo helpen we alle leerlingen naar betere resultaten.

Lwoo-expert
Soms voelen leerlingen zich buitenbeentjes als ze extra aandacht nodig hebben. Op College St. Paul zijn er geen buitenbeentjes, voor ons is iedere leerling gelijk. We streven voor elke leerling hetzelfde na: een prettige schooltijd en een mooi vmbo-diploma.

We zijn lwoo-expert maar ook leerlingen met een vmbo kader-tl of vmbo-tl advies zonder lwoo, die wel wat extra aandacht nodig hebben, zijn natuurlijk van harte welkom op College St. Paul.

Opleidingsschool NOD Haaglanden.

Het College St. Paul is onderdeel van NOD Haaglanden.
NOD Haaglanden is een opleidingsschool in de regio Den Haag. Binnen dit samenwerkingsverband van scholen en lerarenopleidingen worden studenten voor een belangrijk deel van hun opleiding op de werkplek opgeleid. De NOD-partners vormen samen ‘één school’, waardoor studenten en (startende) docenten de kans krijgen om te profiteren van de diverse en kleurrijke leeromgeving binnen NOD Haaglanden en de speciale begeleiding.

Lees meer informatie op de site van NOD Haaglanden

Schoolkosten

Boeken
Studieboeken zijn gratis. Dit geldt voor boeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school en digitaal lesmateriaal. Wel moet rekening worden gehouden met kosten voor zelf aan te schaffen materialen zoals een atlas, woordenboeken, een rekenmachine en de persoonlijke schoolspullen.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal. De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen. Een sportdag, een klassendag, culturele en creatieve activiteiten, Kerstmis, Sinterklaas of een examenfeest vinden wij voor de leerlingen echter wel belangrijk. Om deze activiteiten toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage.

Deze bijdrage heet echter niet voor niets een vrijwillige ouderbijdrage: de ouders bepalen uiteindelijk zelf of zij de gevraagde bijdrage wel of niet betalen. De hoogte van die bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. 

Omdat ieder leerjaar andere extra activiteiten heeft, is in samenspraak met de ouderraad, per leerjaar, een budget met diverse doelen vastgesteld. De bedragen zijn als volgt:
Leerjaar 1 €130,-
Leerjaar 2 €150,-
Leerjaar 3 €95,-
Leerjaar 4 €70,-

U ontvangt hiervoor een specificatie per leerjaar.

Brugklaskennismakingsdagen
Ouders van de eersteklassers betalen via de ouderbijdrage mee aan het brugklaskamp.

Stedentrip klas 2
Ook dit schooljaar gaat klas 2 een 2-daagse stedentrip maken. De kosten voor de stedentrip zullen betalen de ouders via de ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

Bij het College St. Paul functioneert een medezeggenschapsraad. Daarin zijn twee ouders, vier leraren en twee leerlingen van College St. Paul vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad vergadert vier tot acht keer per jaar. 

De huidige samenstelling van de MR is als volgt

Ouders:

 • Tineke Togni
 • Nog in te vullen oudervacature

Leraren:

 • Mevr. C. Kleijer
 • Mevr. A. Dekker
 • Dhr. M. van Woerkom (secretaris)
 • Dhr. J. de Haan (voorzitter)

Leerlingen:

 • Chris Forster
 • Nog in te vullen leerlingvacature

Contact opnemen met de MR?
Dat kan via: [email protected] 

Ouderraad

Het doel van de ouderraad is de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Onze ouderraad vergadert drie keer per jaar. De ideeën en plannen uit deze vergaderingen worden voorgelegd aan de directie, zodat deze gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.

De leden van de ouderraad zetten zich onder andere in bij allerlei activiteiten in en rond de school, zoals (school)feesten en de diploma-uitreiking.

Contact opnemen met de Ouderraad?
Dat kan via: [email protected]

Waarom ouders kiezen voor het College St. Paul

Mandy de Pree:  

Mijn dochter voelde zich bij de kennismaking al direct op haar gemak. En als ouders ervaarden we de grote betrokkenheid die de school uitstraalde als zeer positief. En ook de kleinschaligheid, een ons-kent-ons principe, sprak ons erg aan. En de school heeft zich bewezen: mijn dochter heeft het er erg naar haar zin en de communicatie is echt heel goed. Iedereen is goed benaderbaar en bereikbaar. De ouderraad is belangrijk, omdat ik het belangrijk vind om als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kind en daarnaast biedt het mij de mogelijkheid om mijn stem te laten horen.  

Tineke Togni 

De kleine klassen, de geboden structuur en de persoonlijke begeleiding zijn voor mij de belangrijkste punten van College St. Paul. Ik realiseer me dat niet alle scholen zo zijn en dat College St. Paul best bijzonder is. We hebben als ouders korte lijntjes richting de leerkrachten en er wordt proactief meegedacht. Omdat ik deel uit maak van de ouderraad, krijg ik de kans om mee te werken aan de activiteiten, die de schooltijd voor kinderen zo leuk maken.  

Leerlingenraad

College St. Paul heeft een actieve leerlingenraad. De leden in deze raad zijn leerlingen uit alle leerjaren en leerwegen. Deze vrijwillige groep wordt ondersteund door een vaste docent. 
Dit jaar is dat mevr. N. Oranje. De leerlingenraad heeft een belangrijke rol op College St. Paul, want alle leerlingen kunnen via deze weg vragen, klachten of ideeën kwijt.

Daan Rosdorff

Wat doet de leerlingenraad?

 • Inventariseren wat er leeft onder de leerlingen.
 • Rondleiden tijdens Open Dagen
 • Informatie en presentatie geven over de Leerlingenraad/school.
 • Feesten organiseren.
 • De MR adviseren.
 • Meedenken over verbeteringen op school (signalen vanuit leerlingen bespreken, voordragen van verbeterpunten).
 • Werven van nieuwe leden, audities houden en stemmen over het wel of niet aannemen van nieuwe leden.

De leerlingenraad vergadert regelmatig op wisselende dagen tijdens de O.O.T. uren. Hierbij is het belangrijk dat schoolwerk voorgaat. Alle leden van de leerlingenraad zijn actief, maar taken worden onderling verdeeld zodat iedereen zijn/haar steentje bij kan dragen.

Op school is er een vaste plek met een ideeënbus, waarin leerlingen (ook anoniem!) hun voorstel, klacht, verzoek of idee kunnen achterlaten.

Om de leerlingen te bedanken voor hun inzet sluiten we het schooljaar af met een gezellige lunch.

Ziekmeldingen en verlofaanvraag

Wilt u uw kind ziekmelden of verlof aanvragen dan kan dit telefonisch via tel: 070-7002300.

Of via e-mail: [email protected], graag afmelden na 8 uur ’s ochtends.


VERZUIMPROTOCOL

Protocol schoolverzuim College St.Paul (College St.Paul hanteert het Haagse verzuimprotocol)

Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Hoewel verzuim meestal een symptoom is van achterliggende problemen, kan verzuim op termijn de oorzaak worden van voortijdig schoolverlaten.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim?

Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 Afwezig met bericht

 • De afwezigheid van de leerling wordt gemeld door de ouder met vermelding van de redenen.
 • Afspraken met specialist o.i.d. kunnen door ouders telefonisch doorgegeven worden.
 • Leerlingen die afspraken melden aan de balie moeten een afsprakenkaart of brief van ouders laten zien. Kopie wordt door administratie bewaard.
 • De administratie geeft een overzicht van alle afwezigheid iedere week door aan de verzuim coördinator in cc naar leerlingbegeleider.  De verzuimcoördinator  bepaalt of de mentor actie onderneemt naar ouders.
 • De verzuimcoördinator  vraagt aan de mentor om haar op de hoogte te houden van afspraken e.d.

Treedt er geen verbetering op of wordt er geen actie ondernomen dan treedt de verzuimcoördinator  in overleg met  de desbetreffende teamleider.

 • Bij veel ziekteverzuim kan de mentor de ouders uitnodigen voor een gesprek. Duidelijk moet dan worden wat de aard van de ziekte is en of er een dokter is ingeschakeld. N.a.v. dit gesprek kan de verzuim coördinator  een onderzoek bij de Jeugdgezondheidsdienst aanvragen.

Afwezig zonder bericht (AA) .

 • Wanneer een leerling afwezig is wanneer de les begonnen is, noteert de docent dit in Magister.
 • Als een leerling het 1ste en het 2de uur op AA staat, belt de administratie naar huis. Als een leerling de hele schooldag op AA staat, belt de administratie, na geen gehoor na de eerste keer bellen, nog een keer naar huis. Dit wordt door de administratie vermeld in het logboek.
 • De gemiste lesuren worden ingehaald. De verzuim coördinator mailt dit naar de leerlingbegeleider. Die neemt de afhandeling verder op zich of delegeert dit.
 • Bij 16 uur verzuim in 4 weken wordt leerling gemeld bij Leerplicht en DUO door de administratie
 • Dit wordt na iedere 16 uur herhaald.

 Te laat komen

 • Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de administratie. Elke leerling die ongeoorloofd te laat is, krijgt een briefje.
 • Als een leerling voor de derde keer  te laat is zonder reden, meldt hij zich iedere keer dat hij te laat is de volgende ochtend om 08.00 uur bij de secretaresse (of 08.45 uur als hij het eerste uur vrij heeft).
 • De administratie geeft de leerling een brief mee over het om 8.00 uur melden.
 • De administratie stuurt een waarschuwingsbrief naar huis en geeft dit door aan de verzuimcoördinator in cc aan leerlingbegeleider/teamleider.
 • Wanneer de leerling zich niet meldt, geeft de administratie dit door aan leerlingbegeleider/teamleider zodat zij voor de verdere consequenties kunnen zorgen.
 • Na 6 keer te laat volgt een tweede waarschuwingsbrief (ook weer met een bericht naar verzuim coördinator in cc aan leerlingbegeleider/teamleider) waarin gemeld wordt dat het ongeoorloofd verzuim voortduurt en er bij 9x melding gedaan wordt
 • Na 9 keer te laat meldt de secretaresse dit aan de leerplichtambtenaar (in cc aan verzuim coördinator en leerlingbegeleider/teamleider) De leerplichtambtenaar stuurt een waarschuwingsbrief naar de ouders
 • Na 12x te laat meldt de secretaresse dit aan de leerplichtambtenaar die kind en ouders zal oproepen.

Individuele afspraken: Het is mogelijk dat er voor individuele leerlingen een afwijkende afspraak is gemaakt met Leerplicht.

Contacten met Leerplicht: De contacten met Leerplicht verlopen via de verzuim coördinator, mevr. A. Dekker.

Ongeoorloofd verzuim: de ouders hebben twee werkdagen de tijd om schriftelijk het ongeoorloofde verzuim te verantwoorden. Indien de school geen (geldige) verantwoording van de ouders ontvangt, wordt het ongeoorloofde verzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld.

Klachtenregeling

College St. Paul maakt onderdeel uit van Stichting Lucas Onderwijs. In onderstaande link vindt u alle informatie rondom de klachtenregeling van Stichting Lucas Onderwijs.