Aanmelden

Plaatsingsregels

College St. Paul is een kleine school met rond de 300 leerlingen. In de brugklassen is ruimte voor 102 leerlingen. Onze school volgt de regionale BOVO-regels die de scholen in Den Haag volgen. We nemen leerlingen aan met de volgende adviezen:

Groep A: Leerlingen met de volgende basisschooladviezen:

 • vmbo bbl met lwoo
 • vmbo bbl tot en met kbl met lwoo
 • vmbo KBL met lwoo

Voor deze groep hebben we 85 plaatsen beschikbaar. Aan de hand van de aanmeldingen zullen we brugklassen formeren. Uw kind kan terecht komen in een vmbo-basis-klas, een vmbo-kaderklas of een combinatieklas.

Groep B: Leerlingen met de volgende basisschooladviezen:

 • vmbo KBL tot en met tl
 • vmbo KBL tot en met tl met lwoo
 • vmbo tl
 • vmbo tl met lwoo

Voor deze groep hebben we 17 plekken beschikbaar. Al deze leerlingen worden in een tl-klas geplaatst.

Proces 
Onze school volgt de regionale BOVO-regels die de scholen in Den Haag volgen.
Na de aanmelding bekijkt het toelatingsteam (orthopedagoog en coördinator intake) op grond van de beschikbare informatie of uw kind voldoet aan alle criteria en past in het ondersteuningsprofiel van onze school. Wij beslissen dan of uw kind toelaatbaar is.

Woensdag 31 maart 2021 ontvangen ouders tussen 15.00-17.00 uur bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO. LET OP: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven. Uiterlijk donderdag 1 april 2021 ontvangen ouders bericht vanuit de school.

Mogelijk nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek. Wij vinden het fijn als u uw kind mee komt naar dit gesprek.

Lotingsprocedure
De laatste jaren is er op College St. Paul niet geloot. Mochten we dit jaar wel moeten loten dan geldt de volgende procedure:
Alle leerlingen in groep A vormen samen 1 groep. We maken bij het loten geen onderscheid binnen deze groep. Alle leerlingen in groep B vormen samen ook 1 groep. We maken bij het loten geen onderscheid binnen deze groep.

Voor de leerlingen die niet bij ons geplaatst kunnen worden, maar die wel onder de zorgplicht vallen, zullen we een passende andere school zoeken.

Woensdag 31 maart 2021 ontvangen ouders tussen 15.00-17.00 uur bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO. LET OP: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven. Uiterlijk donderdag 1 april 2021 ontvangen ouders bericht vanuit de school.

Als uw kind bij ons geplaatst is, sturen wij u de inschrijfformulieren toe zodat wij de inschrijving definitief kunnen maken. Mocht u dan nog niet voor een gesprek bij ons geweest zijn, dan nodigen wij u alsnog uit voor een gesprek met ons intake-team voor een kennismaking.

Zij-instroom
In een enkel geval kunnen leerlingen zich tijdens het schooljaar bij ons aanmelden voor onze school. Wij werken hiervoor altijd samen met de school waar uw kind nu op zit.

Oriëntatieperiode
In de Oriëntatieperiode kunt u verschillende scholen bezoeken. De informatieavond, Open Dag en inschrijfmiddag- en avond op College St. Paul zijn als volgt:

Zaterdag 23 januari 2021 van 10.30 tot 13.30 uur – Open Dag
(uitgesteld in verband met de Covid maatregelen)

Nadere informatie volgt nog, maar wilt u een indruk krijgen van de werkwijze en de sfeer proeven op onze school, kijk dan naar onderstaand filmpje

Aanmelden
U kunt zich bij ons aanmelden van zaterdag 6 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021. Uw aanmelding moet op 19 februari vóór 16.00 uur bij ons binnen zijn.

U heeft daarvoor het aanmeldformulier met voorkeurslijst nodig dat u van de basisschool gekregen heeft en een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van uw zoon of dochter. Heeft uw kind geen aanmeldformulier omdat uw kind bijvoorbeeld op een basisschool zit in een andere regio, dan verwijs ik u graag naar de website van BOVO Haaglanden. Op deze website staat alles over aanmelden in een andere regio uitgelegd en kunt u gelijk het blanco aanmeldformulier downloaden.

Via deze link komt u direct op de website van BOVO Haaglanden.

Wij verzoeken u om minimaal 5 scholen op de voorkeurslijst in te vullen.

Hoe kunt u zich aanmelden?

 1. Door een bezoek te brengen aan onze school tussen 6 februari 2021 en 19 februari 2021. Onze administratie is open op alle schooldagen van 8.00 uur tot 16.00 uur.
 2. Door uw aanmeldformulier met voorkeurslijst aan ons toe te zenden:
  College St. Paul
  Isabellaland 259
  2591 SG Den Haag
  U krijgt in alle gevallen een bevestiging van uw inschrijving.


Tijdpad aanmelding brugklas

Tijdpad eerste aanmeldingsperiode
Oriëntatieperiode: maandag 4 januari 2021 t/m vrijdag 5 februari 2021.
Eerste aanmeldingsperiode: zaterdag 6 februari t/m vrijdag 19 februari 2021. Uw aanmelding moet op vrijdag 19 februari vóór 16.00 uur bij ons binnen zijn.

Loting (indien nodig): 30 en 31 maart 2021
Loting en centrale matching voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze:
30 en 31 maart 2021

Woensdag 31 maart 2021 ontvangen ouders tussen 15.00 en 17.00 uur bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO. LET OP: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven. Uiterlijk donderdag 1 april 2021 ontvangen ouders bericht vanuit de school.

Tweede aanmeldingsperiode (oriëntatie en aanmelden)
Periode: 6 april 2021 tot 13 april 13:00 uur. 
Loting en matching leerlingen tweede aanmeldperiode: 14 en 15 april 2021

Donderdag 15 april 2021 ontvangen ouders tussen 15.00 en 17.00 uur bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO. LET OP: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven. Uiterlijk vrijdag 16 april 2021 ontvangen ouders bericht vanuit de school.

College St. Paul: Ook voor vmbo-tl!
Naast de Basis- en Kaderleerweg bieden wij op College St Paul ook de Theoretische Leerweg (tl)aan. Deze leerweg is de hoogste binnen het vmbo en is te vergelijken met de oude mavo. Leerlingen die op College St. Paul een tl-diploma behalen kunnen daarmee doorstromen naar de hogere niveaus van het mbo of geeft de mogelijkheid om door te stromen naar de havo.

Na twee jaar in de onderbouw stromen de leerlingen door naar de bovenbouw waar het eindexamen in klas 3 al begint. In het vierde leerjaar doen leerlingen in de tl-examen in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Wiskunde
 • Economie
 • Aardrijkskunde
 • Kunstvakken
 • Maatschappijleer

Daarnaast moeten lichamelijke opvoeding en culturele vorming met een voldoende worden afgesloten.

Het vakkenpakket in de Theoretische Leerweg is een breed en gevarieerd pakket, en dit vraagt veel inzet van de leerlingen. Natuurlijk krijgen ook de leerlingen op de tl de extra aandacht die op College St. Paul gewoon is. Onze school is zeer succesvol met deze aanpak; het slagingspercentage van de tl ligt hoog, afgelopen schooljaar zelfs op 100%!

Om er voor te zorgen dat de theoretische leerweg afwisselend en aantrekkelijk is en blijft voor onze leerlingen is er in het lesprogramma ook aandacht voor excursies en andere, praktische zaken. Zo gaan de leerlingen in leerjaar 3 en in leerjaar 4 gedurende twee weken op stage om kennis en vaardigheden op te doen in de praktijk.

Zij-instroom voor schooljaar 2020-2021
Aanmeldingen met een compleet dossier nemen wij graag in behandeling vóór 1 juli 2021. Komt de aanmelding na 1 juli dan is starten aan het begin van het schooljaar niet meer mogelijk.

Na de zomervakantie kan er vanaf vrijdag 27 augustus 2021contact met school worden opgenomen over mogelijkheden voor zij-instroom.

Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kooi, coördinator zij-instroom, zij is te bereiken via het algemene nummer van de school, ook kan u haar een e-mail sturen zijinstroom@collegestpaul.nl

Voor klas 1 en 2 nemen wij het gehele schooljaar 2021-2022 zij-instroom leerlingen aan als er plek is.

Voor klas 3 is zij-instroom mogelijk tot maandag na de herfstvakantie (dossier moet dan 2 weken voor de herfstvakantie compleet zijn)

Als er plek is hebben wij de volgende gegevens van de leerling nodig:

 • Ingevuld aanmeldformulier van College St. Paul
 • Onderwijskundig rapport vo-vo (op te vragen bij huidige school)
 • Recente cijferlijst
 • lwoo-verklaring of documenten voor de aanvraag voor extra ondersteuning (opp)

Indien aanwezig ontvangen wij ook graag:

 • IQ- gegevens
 • Diagnose verklaring
 • Dyslexie/dyscalculie verklaring
 • Verslaglegging van de hulpverlening
 • Onderwijskundig rapport van de basisschool

Het intaketeam zal op basis van de beschikbare gegevens beslissen of de leerling plaatsbaar is op College St. Paul. De coördinator zij-instroom zal u telefonisch op de hoogte brengen van het besluit. Indien de leerling plaatsbaar is, zal er een kennismakingsgesprek worden ingepland en een datum worden afgesproken voor de start op school.

Als de leerling niet plaatsbaar is vernietigen wij direct alle informatie.